โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการ โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและประชาสัมพันธ์ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
    ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
    ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

การสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินศักยภาพและศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน     และการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน