gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดกภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ TIPAWAN BALLROOM ชั้น L โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้ระบบอนุญาตและติดตามวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-14.30 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 5 ตำแหน่ง
ขอเชิญเข้าร่วมครงการฝึกอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
หม้อน้ำ สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและข้อควรระวังอุบัติเหตุในโรงงานที่ใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
ขอเชิญชวนร่วมการปฏิบัติตามข้อแนะนำการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย