gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการการพัฒนาระบบการอนุญาตกากอุตสาหกรรม เผยแพร่วิธีการใช้งานระบบการอนุญาตการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี
ศูนย์บริการสารพันทันใจ ของดการให้บริการด้านการขออนุญาตกากอุตสาหกรรม เคาน์เตอร์ 9 -11 ในวันศุกร์ที่ 17 และวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมสัมมนาในโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอตุสาหกรรม)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบความปลอดภัย เรื่อง "การตรวจสอบทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย" วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.45 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประกาศยกเลิกการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ประจำปี 2561
ประกาศยกเลิการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561
ประกาศผลการจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ประจำปี 2561
ประกาศผลการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจำปี 2561
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 14) เพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "BMAM EXPO ASIA 2018" ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ ห้อง Conference room 2 อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ขอเชิญชวนเข้ามาตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ประชาสัมพันธ์วารสารอุตสาหกรรม รูปแบบดิจิทัล ฉบับที่ 11
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ e Government Forum 2018 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว "กังหันลมอัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม