gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)


ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่โครงการระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดกภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น. ณ TIPAWAN BALLROOM ชั้น L โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 รุ่น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนเข้ามาตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและนิทรรศการ เรื่อง "ผลสำเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0" วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม
ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ขอเชิญเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสรุปผลและสร้างกระบวนการติดตามการดำเนินงานของเครือข่าย และเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (รับจำนวนจำกัด!!)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 2-3 และ 9-10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมครงการฝึกอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
หม้อน้ำ สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและข้อควรระวังอุบัติเหตุในโรงงานที่ใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในช่วงหน้าร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการเทรดโชว์นานาชาติ SETA 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก "เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย