gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (MIS for SMI)
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลมลพิษกลิ่น
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ครั้งที่ 2
ประกาศผลการคัดเลือกเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประกาศจัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน" (รุ่นที่ 5) (เพิ่มเติม)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"