gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการความร่วมมือระหว่าง กรอ. กับ พพ. เกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมิราเคิล
แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
การเปิดเผยการวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพลาสติก
เอกสารประกอบการสัมมนา (download)
เอกสารประกอบการสัมมนา (download เพิ่มเติม) เรื่อง ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมรับแสดงความคิดเห็นต่อ การปรับปรุงแก้ไขหลักการในร่างพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่วันนี้-14 ธันวาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management Standard)” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม.
โครงการสัมมนา เรื่อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงแรมเดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ.....
ประกาศ กรอ. เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ พ.ศ. 2561
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่.....) พ.ศ.....
(ครั้งที่ 2)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมตอบแบบประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ประชาสัมพันธ์วารสารอุตสาหกรรม รูปแบบดิจิทัล ฉบับที่ 11
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม