gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (MIS for SMI)
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลมลพิษกลิ่น
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ....
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 13)
ขอความร่วมมือจัดทำรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ปี พ.ศ. 2560
เอกสารเผยแพร่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2
ขอเชิญผู้ประกอบการและนักลงทุนเข้าร่วมงาน Macao International Environment Co-operation Forum & Exhibition (2018 MIECF)
ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว" เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 61
ขอเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างศูนย์การค้าส่งออนไลน์
รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว "กังหันลมอัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
คู่มือโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม(Factory Information Center System : FICs)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ....
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดกับโรงงานในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย