gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 14)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น
ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร ประจำปี 2561
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากล ประจำปี 2561
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และบุคลากร กรอ. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาสุขภาพ Good lifes criteria
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ เคาน์เตอร์การเงิน ศูนย์สารพันทันใจ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ e Government Forum 2018 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูล การพัฒนาโรงงานเมืองอุตสาหกรรม ในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 13) (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน" (รุ่นที่ 8) เพิ่มเติม
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน" (รุ่นที่ 6) (เพิ่มเติม)
บทความ เรื่อง "ข้อควรระวังในการใช้ระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทํา
ความเย็น"
ขอความร่วมมือจัดทำรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว" เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างศูนย์การค้าส่งออนไลน์
รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว "กังหันลมอัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
คู่มือโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม(Factory Information Center System : FICs)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ....
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดกับโรงงานในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย