gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (MIS for SMI)
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลมลพิษกลิ่น
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001" (Occupational Health and Safety Management Standard)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดสรรสิทธิปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs ปี พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคาร กรอ.
ประชาสัมพันธ์งานแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2560 "Water ,Membrane, Environment & Energy Technology Expo 2017" ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Information Center System : FICs)"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการนำร่องการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
การดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 11)
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดกับโรงงานในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย