gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (MIS for SMI)
โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภาคอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลมลพิษกลิ่น
ฐานข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง
การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (Zoning)

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว" เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.-30 มิ.ย. 61
คำสั่งคณะกรรมประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ กระดาษ และคำสั่งคณะกรรมตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน กรอ.
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวัตวุอันตราย ณ จุดเดียว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก ห้อง มัฆวานรังสรรค์ โซนเอบี ชั้น 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น
ประกาศเชิญชวนภาคีส่งผู้แทนสัมัคเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ Associate Programme 2018 และ Wuppertal Annual Course
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน" (รุ่นที่ 7)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างศูนย์การค้าส่งออนไลน์
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 12)
รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว "กังหันลมอัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
การวิเคราะห์ผลกระทบและความคุ้มค่า ประกอบการจัดทำคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ ความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คู่มือโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม(Factory Information Center System : FICs)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ....
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดกับโรงงานในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย