gmail sign in
create gmail accountgmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่
Error: INSERT INTO counter (ip_address,last_active) VALUES ('54.198.148.176',1498527726)
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ครั้งที่ 2/2560
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์นักศึกษาและคนงานเสียชีวิตที่บ่อระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานที่เกิดเหตุ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย(Focus group)โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม:การจัดการมลพิษอากาศ
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนการลงทุนด้านการจัดการขยะในประเทศไทย

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ประกาศรายชื่อหน่วยทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กรอ. (CSR-DIW) และอัตราค่าทวนสอบ
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกการจ้างจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560 และ เรื่อง ผลการคัดเลือกการจ้างกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 6)
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 5) เพิ่มเติม
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 4) เพิ่มเติม
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (รุ่นที่ 4) เพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)
ขอเชิญร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การควบคุมสารเป็นวัตถุอันตรายเพิ่มเติม 3 รายการ
คำสั่ง กรอ. เรื่องมอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขอนำน้ำกากส่าของโรงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน
กฎหมายและเทคนิตการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง (บรรยายไบเทค 9 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ eGovernment Forum 2017 วันที่ 16-17 ส.ค. 2560 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ประกาศ เรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
ประกาศ เรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่องจ้างจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" วันที่ 3 ส.ค. 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว และเรื่องการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 2 ฉบับ
ขอความร่วมมือโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ผ่านเว็บกรมโรงงานอุตสาหกรรม" สำหรับโรงงานในพื้นที่จังหวัดระยอง
ขอความร่วมมือโรงงานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษภายใต้ระบบ PRTR ผ่านเว็บ กรมโรงงานอุตสาหกรรม" สำหรับโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"