คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ครั้งที่ 1/2558
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและรับมอบงาน โครงการออกแบบอาคารปฏิบัติการและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชนตลาดคลองผดุงกรุงเกษมภายใต้ชื่องานของขวัญแด่แม่ ระหว่างวันที่ 1 - 23 สิงหาคม 2558 และจัดกิจกรรมรับรองผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ..... ขึ้นใหม่ พร้อมด้วยตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2532) และฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 กับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ....
การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่