คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 36-6/2558
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ กรอ.
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ปี 2558
กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมประชุมหารือการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญเข้าร่วมงานฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Trend of Technology and Standard for Industry” วันที่ 5 มิ.ย. 58 เวลา 8.00-16.45 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่