gmail sign in
create gmail accountgmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การชี้แจงประเด็นข่าว: ปัญหากลิ่นเหม็นและผลกระทบจากโรงงานผลิตยางแท่ง จ.อุดรธานี
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2/2560
นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 2/2560

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


เชิญชวนให้หน่วยงานจัดส่งบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นในการควบคุมสารจำนวน 19 รายการ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน" รุ่นที่ 2
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน 12 ประเภทติดต่อขอรับคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนและน้ำใต้ดินจากการประกอบการอุตสาหกรรม โดยมาติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรอ. ชั้น 1 พร้อมนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นขอให้ดาว์นโหลดคู่มือดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ กรอ. คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ที่นี่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"
ร่างแผนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ. 10