คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรม 5ส กรอ.ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 503 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด เข้าตรวจสอบพื้นที่คลองบางกระบือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
นายศักดา พันธ์กล้า รรอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อก. เข้าประชุมหารือการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและระวังอัคคีภัยในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2558

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กรมควบคุมมลพิษ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ระบบการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนตามแบบ ทส.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ.2557
ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 และ 48
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่