gmail sign in
create gmail accountgmail sign in


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแนะนำและสอนงาน (Supervise and Coaching) การประเมินผลและทวนสอบ (Evaluate and Verified) ด้านความปลอดภัย" 3 รุ่น
ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "BMAM EXPO ASIA 2018" ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ ห้อง Conference room 2 อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ขอเชิญร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง "Smart Industrial Safety and Maintenance" ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกทดสอบกลิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "กรอ. ทำความดีด้วยหัวใจ" วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศยกเลิกจัดจ้างการจัดทำหนังสือการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น
ขอเชิญชวนเข้ามาตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม)
ประชาสัมพันธ์การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไรให้ถูกวิธี
ประชาสัมพันธ์วารสารอุตสาหกรรม รูปแบบดิจิทัล ฉบับที่ 11
ประกาศจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการของ สพธอ. "Future Economy and Internet" วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ประกาศจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ประจำปี 2561
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 14)
ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร ประจำปี 2561
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากล ประจำปี 2561
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ เคาน์เตอร์การเงิน ศูนย์สารพันทันใจ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ e Government Forum 2018 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูล การพัฒนาโรงงานเมืองอุตสาหกรรม ในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างศูนย์การค้าส่งออนไลน์
รับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว "กังหันลมอัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
คู่มือโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม(Factory Information Center System : FICs)แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ....
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดกับโรงงานในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"
แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย