คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2557
เปิดตัวโครงการและให้ความรู้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการความปลอดภัย 2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การฝึกอบรมภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ....... และ (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ......
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร ผู้สอบบัญชี (Auditor) เพื่อจัดเตรียมรายงานการสอบทานปริมาณการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
โครงการประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานขนาดเล็ก
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ประกาศ กรอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานยังไม่แจ้งเริ่มประกอบกิจการภายในกำหนดหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 และ 48
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนมีนาคม 2558 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่