คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2558 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชน
นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การประชุมมอบหมาย สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา เร่งรัดการทำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบ การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการลงทะเบียนกากอุตสาหกรรม และการจัดทำแผน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันพุธที่ 26 ส.ค. 58 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัล รัชดา กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อวันที่ 24 ส.ค.58
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ในวันที่ 16-20 ส.ค.58 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ กรุงเทพฯ
ขอเชิญแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเลิกใช้สาร HCFC-141b ผู้ประกอบการผลิตโฟมทุกรายที่ต้องการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีฯ จะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเลิกใช้สาร HCFC-141b ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ..... ขึ้นใหม่ พร้อมด้วยตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2532) และฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 กับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ....
การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่