gmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด จ.อุดรธานี
ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโฆษกกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
นายสมคิด วงษ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่2/2559
ดร. จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโฆษกกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม”

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ร่าง แนวทางมาตรการและวิธีบำบัดกลิ่นจากการประกอบกิจการผลิตยางแท่ง STR 20
ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ วัตถุอันตราย
ศูนย์บริการสารพันทันใจของดการให้บริการ วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 59
หนังสือแจ้ง เรื่อง กำชับให้ระมัดระวังการใช้งานเครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติชนิดใช้สารเคมี
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำในการควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศ อก. เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการสำหรับโรงงานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่