gmail sign in
create gmail accountgmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Auto e-License”
ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 17-2/2559
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมบริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็น การควบคุมสารประกอบปรอท 3 รายการ เป็นวัตถุอันตรายเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
ขอเชิญ NGOs ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม CSP-21 ของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 59 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่อยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์หน่วยจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2559
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)