คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
นายประสงค์ นรจิตร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5/2558"
นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานร่วม การประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ครั้งที่1/2558
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วว. ครั้งที่ 2/2558

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ขณะนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสาร (Network) อาจทำให้การติดต่อขัดข้องเป็นบางเวลา จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมทบทวนปริมาณการนำเข้าสารกลุ่ม HCFCs วันที่ 2 ก.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง เรื่อง “หน้าที่ตามกฎหมายของโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม” โดย สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 4 ก.ย. 58 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (เฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานในเขตกรุงเทพมาหานครเท่านั้น)
ขอเชิญแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเลิกใช้สาร HCFC-141b ผู้ประกอบการผลิตโฟมทุกรายที่ต้องการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีฯ จะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเลิกใช้สาร HCFC-141b ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกันยายน 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่