คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2558
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร อก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ และติดตามการดำเนินงานโครงการสินเชื่อผลิตภัณฑ์ยาง ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแบบจำลอง (Model) และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับและเปิดตัวโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ สปป.ลาว

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กรมควบคุมมลพิษ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ระบบการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนตามแบบ ทส.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ.2557
ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 และ 48
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนมกราคม 2558 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่