คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “เปิดศูนย์เรียนรู้ต่างวัย และบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ KM ประจำปี 2558”
นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน "อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙"
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสหากรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัล โครงการ “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย และ โครงการยกระดับผู้ประกอบการการจัดการของเสีย ประจำปี 2558”
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ขณะนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสาร (Network) อาจทำให้การติดต่อขัดข้องเป็นบางเวลา จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ศูนย์บริการสารพันทันใจ ของดการให้บริการในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม วันพุธที่ 26 ส.ค. 58 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัล รัชดา กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อวันที่ 24 ส.ค.58
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ในวันที่ 16-20 ส.ค.58 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ กรุงเทพฯ
ขอเชิญแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเลิกใช้สาร HCFC-141b ผู้ประกอบการผลิตโฟมทุกรายที่ต้องการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีฯ จะต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเลิกใช้สาร HCFC-141b ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ..... ขึ้นใหม่ พร้อมด้วยตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2532) และฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 กับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ....
การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่