คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ ในรายการรักษ์โลก ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนเนล ประเด็นเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต ร.ง.4 และการปลดล็อคโซลาร์รูฟท็อป
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย (เตาเผา) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ....... และ (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ......
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร ผู้สอบบัญชี (Auditor) เพื่อจัดเตรียมรายงานการสอบทานปริมาณการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)
โครงการประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานขนาดเล็ก
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
ประกาศ กรอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานยังไม่แจ้งเริ่มประกอบกิจการภายในกำหนดหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว
ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 และ 48
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนมีนาคม 2558 ทุกวันจันทร์ - วันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่