gmail sign in
create gmail accountgmail sign in
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและโฆษกกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งนำสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพ่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นักข่าวกระทรวงอุตสาหกรรม
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโฆษกกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในรายงานการประชุม Policy Dialogue โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย และญี่ปุ่น
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมภริยา และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร ผ่านทาง website ได้ที่นี้


สำนักควบคุมวัตถุอันตราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากฎหมายใหม่ 3 ฉบับ 1. บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย(ฉบับที่ 3) 2. ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา 3. การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559
ประกาศผลการทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานประเภท "บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป" (รุ่นที่ 2)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ศูนย์บริการสารพันทันใจของดการให้บริการ เคาน์เตอร์ 9-10-11-12 งานด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (สกอ.) ในวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันศุกร์) และ 8.30 - 12.00 น. (วันเสาร์)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่ลุ่มน้ำตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง (ฟรีไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการการเพิ่มผลประกอบการขององค์กรธุรกิจด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน แม่กลอง และพื้นที่ใกล้เคียง (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน(Ready to eat)
ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน 12 ประเภทติดต่อขอรับคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนและน้ำใต้ดินจากการประกอบการอุตสาหกรรม โดยมาติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรอ. ชั้น 1 พร้อมนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สำเนาบัตรประชาชนและหนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นขอให้ดาว์นโหลดคู่มือดังกล่าวผ่านทางเว็บไซด์ กรอ. คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ที่นี่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำหน่ายหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ ราคาเล่มละ 790 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชั้น1 กลุ่มบัญชี กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2) คำแนะนำการรายงานข้อมูลสารเคมีในโรงงาน
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง "เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูแล้ง"