คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชนตลาดคลองผดุงกรุงเกษมภายใต้ชื่องานของขวัญแด่แม่ ระหว่างวันที่ 1 - 23 สิงหาคม 2558 และจัดกิจกรรมรับรองผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง Industrial Zoning การกำหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง จังหวัดจันทบุรีเข้าพบ นายจักรมนฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอบคุณการสนับสนุนตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา

ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี้
เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการปรับรูปแบบเว็บใหม่ หากมีปัญหาให้คลิกที่ Sitemap(อยู่ด้านบน)

การรับสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 (download video)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเภท 42(2)
แบบสำรวจข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะโรงงานประเภท42(2)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557
กรอ. เปิดให้ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ทุกวันพุธ รายละเอียดคลิกที่นี่