ศูนย์บริการสารพันทันใจ ของดการให้บริการด้านการขออนุญาตกากอุตสาหกรรม เคาน์เตอร์ 9 -11 ในวันศุกร์ที่ 17 และวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกรม
ประวัติกรม
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัฒนธรรม/ค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
หน่วยงานภายใน
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ร.บ. เครื่องจักร
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี
ระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรสิ่งแวดล้อม
ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 รว.2/1 รว.3 รว.3/1)
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6)
ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล
การสอบบุคลากรเฉพาะ
ระบบขนส่งวัตถุอันตราย
ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน
ติดตามการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(PRTR)
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
ระบบหารือเคมีภัณฑ์และรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร
ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น
ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์สารพันทันใจ
ฐานข้อมูลติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง
บริการข้อมูล
ข้อมูลโรงงาน
ข้อมูลเครื่องจักร
ข้อมูลวัตถุอันตราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
แบบฟอร์มเกี่ยวกับความปลอดภัย หม้อน้ำ/ก๊าซ
แบบฟอร์มทะเบียนเครื่องจักร
แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบัติการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและการลงทุน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อมูลข่าวสาร กรอ.
อบรม/สัมมนา
แผนที่ตั้ง
เว็บบอร์ด
Site Map
ติดต่อเรา
Banner Menu
ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศุนย์บริการสารพันทันใจ
นโยบายต่อต้านการรับสินบน
hotline สายด่วน รัฐมนตรี
การสอบบุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย
ระบบรับสมัครงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
Webboard
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สมาชิกรับข่าวสาร กรอ.
e-Learning
องค์ความรู้ กรอ.(KM DIW)
เขตประกอบการอุตสาหกรรม
โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ
การลดปริมาณการระบายมลพิษ (VOCs)
ศูนย์บริการข้อมูลมลพิษดิน
ระบบกำกับตรวจสอบโรงงาน EIA/EHIA
โครงการสามสามัคคี
CSR-DIW Network
ศูนย์อำนวยความสะดวกใหักับผู้ประกอบการและนักลงทุน
อุตสาหกรรมสีเขียว
เมืองอุตสาหกรรมเชืงนิเวศ eco town center
การรายงานข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม
โครงการยกระดับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด
facwaste
gisweb