นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
สถิติการจดทะเบียนเครื่องจักร ปี 2556-2559 (มกราคม-กรกฎาคม)
  การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559     (มกราคม-มิถุนายน)

การจัดอันดับ 5 ประเภทอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสูงสุด (รายเดือน)
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
  ปี 2556

การจัดอันดับ 5 ประเภทอุตสาหกรรมที่จำนองเครื่องจักรสูงสุด (รายเดือน)
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
  ปี 2556

การจัดอันดับ 5 ประเภทอุตสาหกรรมที่ไถ่ถอนจำนองเครื่องจักรสูงสุด (รายเดือน)
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
  ปี 2556