นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ระบบการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประเภทบุคคล
กฎหมายผู้ควบคุม
แบบคำขอ ขึ้นทะเบียนด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
รายชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ปฏิทินการจัดสอบ
ตำราระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมฯ
ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน