นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
พ.ร.บ
พ.ร.บ. เครื่องจักร

กฎกระทรวง
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2553
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

ประกาศกระทรวง

ประกาศกรมโรงงาน
เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2550

ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินกำลังแรงม้าเครื่องจักร
หลักการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร