นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

อื่นๆ

คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535