นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

อื่นๆ
ประกาศ กรอ. เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทุกภัย) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2553
ประกาศกระทรวง เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. 2535