นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การยกเว้นค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวง
(พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2547
(พ.ศ. 2552) ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ 26 พ.ค. 2552
(พ.ศ. 2553) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 ก.ย. 53
(พ.ศ. 2555) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 ก.ย. 55
(พ.ศ. 2557) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 16 ต.ค. 57

ประกาศกระทรวง
เรื่อง หน่วยงานผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 14 ก.ย. 2550
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมปี พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 ก.ย. 2550

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554
ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2553