นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ที่ตั้งโรงงาน

กฎกระทรวง
กฏกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2535

ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา บริเวณสำแล จ.ปทุมธานี (พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2531) และบริเวณฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. 2535 )
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2537) เรื่อง การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตและการห้ามใช้สีย้อม กลุ่มสีเบนซิตินและสีโครม ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสี ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2537
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 11 ส.ค. 2540
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ลงวันที่ 27 เม.ย. 2544
เรื่อง กำหนดท้องที่ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานสกัดน้ำมันจากชิ้นไม้กฤษณาและให้โรงงานซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับชิ้นไม้กฤษณาใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่กำหนด พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2545
เรื่องการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน (พ.ศ. 2545) ลงวันที่ 11 ก.พ. 2545
เรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงานและเขตติดต่อสาธารณสถาน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2545
เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายและกำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงานในเขตท้องที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2546
เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยายและที่จะไม่ให้ตั้งหรือขยายในท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2548
เรื่อง กำหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน พ.ศ. 2548
เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2550
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 ส.ค. 2552
ประกาศกระทรวง เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 30 ต.ค. 2552
ประกาศกระทรวง เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2559