นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ประเภท ชนิด และจำพวกโรงงาน

กฎกระทรวง
กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2535
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2544
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2545
ฉบับที่ 17 (2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2549
ฉบับที่ 21 (2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2551
ฉบับที่ 23 (2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2557
ฉบับที่ 24 (2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2558
ฉบับที่ 25 (2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2559
(บัญชีประเภทโรงงาน)

ประกาศกระทรวง
เรื่อง โรงงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ลงวันที่ 22 ก.ค. 2551
เรื่อง การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ำมัน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2552
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอยกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือ ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2554
เรื่อง ว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เรื่อง ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ประกาศ อก. เรื่อง บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงาน พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่