นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง/ประกาศกรมโรงงาน/คำสั่งกระทรวง

ประเภท ชนิด จำพวก โรงงาน

ที่ตั้งโรงงาน

สิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย

การยกเว้นค่าธรรมเนียม

อื่นๆ

คำสั่งกระทรวง