“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าหล่อเย็น
การปรับปรุงการฟื้นฟูสภาพเรซินในการผลิตน้าอ่อน
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย
อุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทบาทของกรมโรงงงานอุตสาหกรรม ต่อ “อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท (Minamata Convention on Mercury)”
โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำยางข้นอย่างยั่งยืน
การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงงานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่
การนำระบบมาตรฐาน ISO 50001 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งขนาดกลางและขนาดย่อม
เรื่องการแก้ไขปัญหาความเค็มในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ กรอ.
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ)
โครงการบริหารจัดการกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมครบวงจร
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน

1 - 15