"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การเตรียมความพร้อมกฎหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย (New S-Curve)
การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
การวินิจฉัยความเป็นอันตรายกรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
PM 2.5 กับอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในการใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) ในโรงงานผลิตน้ำแข็ง
แนวทางการลดปัญหากลิ่นจากน้ำเสียของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย
อุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำยางข้นอย่างยั่งยืน
การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงงานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่

1 - 14