นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัด (Product Champion) ครั้งที่ 1/2560
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23)
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่)
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่)
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจและตรวจสอบพื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ ครั้งที่ 4/2560
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ของ กระทรวงอุตสาหกรรม
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะทำงานตรวจพิสูจน์และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน กรณี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 5-5/2560
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือเเนวทางการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างใหม่ ของ กร.1 เเละ กร.2
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและแปรรูปมะพร้าว

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 314