“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก Joint Crediting Machanism (JCM) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการนำเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมหารือการเชี่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561
กรอ. ร่วมกับ สผ. และ GIZ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมหารือการพัฒนาระบบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล ครั้งที่ 4
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรภิกขุ ภิกขุนี สิขมานา สามเณร สามเณรี จำนวน 60 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี ชมรมสิกขาธัมมตามพระไตรปิฎก 84000 พระธัมมขันธะ
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานงานกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ งานวัด กรอ. ประจำปี 2561
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมหารือระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 285