นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ
รับสมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 67 วรรคสอง
ขั้นตอนและคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตโรงงานที่อยู่ในข่ายต้องดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ของบริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด