นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
แบบ ร.ง. 3/1 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
ใบแจ้งขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
คำขอทั่วไป (สำหรับรับฟังความคิดเห็น)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงาน กทม.)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02)