นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การสอบบุคลากรเฉพาะ
ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 รว.2/1 รว.3 รว.3/1)
ฐานข้อมูลติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง
ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(PRTR)
ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี
ระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรสิ่งแวดล้อม
ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6)
ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล
ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน
ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร
ติดตามการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ระบบขนส่งวัตถุอันตราย
ระบบหารือเคมีภัณฑ์และรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
ระบบยื่นคำขอเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว
ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์สารพันทันใจ