นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
แบบฟอร์มเกี่ยวกับความปลอดภัย หม้อน้ำ/ก๊าซ
แบบฟอร์มทะเบียนเครื่องจักร
แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบัติการ