นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองกฎหมาย
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง