นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรม
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองคลัง
ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักกฎหมาย
สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
สำนักบริหารยุทธศาสตร์
สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1
สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2
สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3
สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4
สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5
สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์
สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ศูนย์บริการสารพันทันใจ
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน