นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ข้อมูลวัตถุอันตราย
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2559 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน)
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2558
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2557
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2556
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2555
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2554
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2553
ข้อมูลการประกอบการวัตถุอันตราย ปี 2552
บุคลากรเฉพาะด้านวัตถุอันตราย