นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ข้อมูลเครื่องจักร
ประกาศผู้ยื่นขอจดทะเบียน
รายชื่อผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์
รายชื่อผู้ขอแปลงสินทรัพย์
ค้นหารายชื่อผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนฯไปแล้ว
หลักการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
ข้อมูลเครื่องจักร การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การจำนอง ไถ่ถอนเครื่องจักร