คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่
Error: INSERT INTO counter (ip_address,last_active) VALUES ('54.198.148.176',1498527655)
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

ข้อมูลโรงงาน
- โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถิติโรงงานที่ได้รับอนุญาตฯ รายเดือน และรายปี ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ข้อมูลเครื่องจักร
- การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การจำนองไถ่ถอนเครื่องจักรตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

ข้อมูลวัตถุอันตราย
- การประกอบการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายในเรื่องของการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรอ. ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535