เชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ในกลุ่ม CSR-DIW continuous ประจำปี พ.ศ. 2560 ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com หรือ โทร. 0 2202 4025**** พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สชวท.**** เงื่อนไขการขอรับคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบการอุตสาหกรรม ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรอ. ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 20 คลิกเพื่อดูรายละเอียด**** ร่าง พระราชบัญญัติโรงงาน และตารางเปรียบเทียบกฎหมายเดิมและที่แก้ไขพร้อมหลักการและเหตุผล**** อก. คุมเข้มออกประกาศหลักเกณฑ์ไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณีโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่
Error: INSERT INTO counter (ip_address,last_active) VALUES ('54.162.44.105',1495550041)
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

ข้อมูลโรงงาน
- โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถิติโรงงานที่ได้รับอนุญาตฯ รายเดือน และรายปี ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ข้อมูลเครื่องจักร
- การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การจำนองไถ่ถอนเครื่องจักรตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

ข้อมูลวัตถุอันตราย
- การประกอบการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายในเรื่องของการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรอ. ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535