Error: SELECT id from counter_sessions where session_id = 'f4kv7cmu8u1ttc3pcisrpv5lt6' and last_active >= (1503201295 - 3600)Error: INSERT INTO counter_sessions (session_id, ip_address,referrer,page,last_active) VALUES ('f4kv7cmu8u1ttc3pcisrpv5lt6','54.145.92.172','','/hawk/content.php',1503201295)
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูลโรงงาน
เลขทะเบียนโรงงาน จำพวก
ชื่อโรงงาน 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ
รหัสประเภทโรงงาน ประเภท TSIC   ประเภท ISIC 
ประกอบกิจการ
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  จังหวัด 

 
หมายเหตุ
- ข้อมูลนี้ไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ
- วิธีการค้นหา : ให้ใส่เงื่อนไขบางส่วนของข้อมูลโรงงานที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับเติมข้อมูล แล้วกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล" ตัวอย่างเช่น
     ถ้าต้องการโรงงานทั้งหมดในจังหวัดอ่างทอง ให้ใส่ "อ่างทอง"
     แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ "00901" ในช่อง ประเภทโรงงาน และใส่ "อ่างทอง" ในช่องจังหวัดด้วย
     ควรใส่เงื่อนไขให้มากในขอบเขตที่ต้องการเพื่อความกระชับของข้อมูล
     หากต้องการเคลียร์ข้อมูลที่มีการป้อนไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยกเลิก"
- ท่านสามารถดูรหัส "ประเภทโรงงาน" ได้จาก บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   และสามารถดูรหัส "TSIC" ได้จาก ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
- หากต้องการดูแผนที่ภาพรวม ผลลัพธ์การค้นหาต้องน้อยกว่า 250 โรงงาน ซึ่งต้องกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาให้มากขึ้น เช่น โรงงานในจังหวัดชลบุรี และจำพวก 2 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่น้อยกว่า 250 โรงงาน ปุ่ม "GPS" จึงจะปรากฎด้านล่างของผลลัพธ์ทั้งหมด