เชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ในกลุ่ม CSR-DIW continuous ประจำปี พ.ศ. 2560 ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com หรือ โทร. 0 2202 4025**** พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สชวท.**** เงื่อนไขการขอรับคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบการอุตสาหกรรม ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรอ. ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 20 คลิกเพื่อดูรายละเอียด**** ร่าง พระราชบัญญัติโรงงาน และตารางเปรียบเทียบกฎหมายเดิมและที่แก้ไขพร้อมหลักการและเหตุผล**** อก. คุมเข้มออกประกาศหลักเกณฑ์ไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณีโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่
Error: INSERT INTO counter (ip_address,last_active) VALUES ('54.162.44.105',1495550073)
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูลโรงงาน
เลขทะเบียนโรงงาน จำพวก
ชื่อโรงงาน 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ
รหัสประเภทโรงงาน ประเภท TSIC   ประเภท ISIC 
ประกอบกิจการ
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  จังหวัด 

 
หมายเหตุ
- ข้อมูลนี้ไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ
- วิธีการค้นหา : ให้ใส่เงื่อนไขบางส่วนของข้อมูลโรงงานที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับเติมข้อมูล แล้วกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล" ตัวอย่างเช่น
     ถ้าต้องการโรงงานทั้งหมดในจังหวัดอ่างทอง ให้ใส่ "อ่างทอง"
     แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ "00901" ในช่อง ประเภทโรงงาน และใส่ "อ่างทอง" ในช่องจังหวัดด้วย
     ควรใส่เงื่อนไขให้มากในขอบเขตที่ต้องการเพื่อความกระชับของข้อมูล
     หากต้องการเคลียร์ข้อมูลที่มีการป้อนไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยกเลิก"
- ท่านสามารถดูรหัส "ประเภทโรงงาน" ได้จาก บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   และสามารถดูรหัส "TSIC" ได้จาก ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
- หากต้องการดูแผนที่ภาพรวม ผลลัพธ์การค้นหาต้องน้อยกว่า 250 โรงงาน ซึ่งต้องกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาให้มากขึ้น เช่น โรงงานในจังหวัดชลบุรี และจำพวก 2 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่น้อยกว่า 250 โรงงาน ปุ่ม "GPS" จึงจะปรากฎด้านล่างของผลลัพธ์ทั้งหมด