นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967
โทรสาร. 66-(02)-354-3390
email: pr@diw.mail.go.th