นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

ประกาศประกวดราคา เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ซื้อเครื่องแกะสลักเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ฯ ประกาศเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2560  (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศประกวดราคา เลขที่ 26/2560 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เลขที่ 27/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณทีเคเอ็น (TKN) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 21/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของสารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก งบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านสื่อวทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 22/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันและไอสารเคมีกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 20/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อตู้เก็บตัวอย่างบีโอดี พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100