นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาส 4

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาส 3

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาส 2

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 ไตรมาส 1

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559