นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
      สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล

ค่านิยม
      ให้บริการรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

พันธกิจ
      1. การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ

      2. ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

      3. สมรรถนะองค์กรและบุคลากร


วัฒนธรรม
      ทำงานด้วยความมุ่งมั่น สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง สอดคล้องความเปลี่ยนแปลง


ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน