นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
      ยกระดับอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย
สู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายในปี 2564

ค่านิยม
      อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

พันธกิจ
      1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ

      2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย
พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

      3. พัฒนาสมรรถะองค์การและบุคลากร


วัฒนธรรม
      ทำงานด้วยความมุ่งมั่น สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง สอดคล้องความเปลี่ยนแปลง


ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน