นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ลำดับที่ผู้ดำรงตำแหน่งระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ชื่อสกุลเริ่มต้นสิ้นสุด
1พล.ต.ม.ล.อภิรุมชุมสาย24852487
2พล.ต.พระยาสรกิจพิศาล 24872489
3ม.จ. สิทธยากรวรวรรณ24892497
4นายประวัติสุขุม24972500
5พล.ต.จำรูญวีณะคุปต์25002501
6นาวาตรีหยู่ทองเวส25012503
7นายสอาดมีชูธน25032510
8นายอุดมศักดิ์ภาสะวณิช25102522
9นายวีระสุสังกรกาญจน์25222525
10นายวิสิทธิ์น้อยพันธุ์25252527
11นายพิศาลคงสำราญ25272527
12นายจำนงค์พนัสจุฑาบูลย์25272528
13นายพิศาลคงสำราญ25282531
14นายยิ่งยงศรีทอง25312534
15นายปรีชาอรรถวิภัชน์25342536
16นายมนัสสุขสมาน25362538
17นายเทียรเมฆานนท์ชัย25382543
18นางสาวกัญญาสินสกุล25432544
19นายวิระมาวิจักขณ์25442546
20นายเรืองศักดิ์งามสมภาค25462547
21นายอิสสระโชติบุรการ25472549
22นายรัชดาสิงคาลวณิช25492552
23นายวิฑูรย์สิมะโชคดี25522553
24นายประพัฒน์วนาพิทักษ์25532554
25นายอาทิตย์วุฒิคะโร25542555
26นายประพัฒน์วนาพิทักษ์25552556
27นายณัฐพลณัฏฐสมบูรณ์25562557
28นายพสุโลหารชุน25572559
29นายมงคล พฤกษ์วัฒนา2559ปัจจุบัน