นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
คำถามที่พบบ่อย FAQ

ถาม-ตอบ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

คำถาม     การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ทำได้อย่างไร ?

ตอบ     ทำได้โดยต้องเป็นเครื่องจักรที่เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทที่สามารถจดทะเบียนได้ และมีสถานที่ติดตั้งแน่นอน ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักร มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทจดทะเบียนได้ และนำมายื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร กับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด

คำถาม     ถือกรรมสิทธิ์ มีได้กี่กรณี ใครถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้บ้าง ?

ตอบ     3 กรณี คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ กลุ่มบุคคล

คำถาม     โรงงานบางแห่งเช่นโรงสีข้าวไม่มีเลขที่โรงงานออกทะเบียนเครื่องจักรโดยไม่มีบ้านเลขที่โรงงาน ได้หรือไม่ ?

ตอบ     ออกให้ได้โดยใช้เอกสารของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดิน น/ส 3 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

คำถาม     เครื่องจักรเก่าที่ใช้งานอยู่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ และเมื่อใบทะเบียนฯได้แล้วต้องต่ออายุหรือไม่ ?

ตอบ     - ใบทะเบียนเราเรียกเป็นภาษาทางการคือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เครื่องจักรไม่ว่าเก่า หรือ ซื้อมาใหม่เมื่อชำระเงินครบแล้วเราเป็นเจ้าของสามารถจดทะเบียนฯได้
- หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไม่มีหมดอายุใช้ได้ตลอดไปจนเครื่องจักรหมดสภาพ ให้นำหนังสือนั้น ไปยกเลิก การจดทะเบียนได้เสมอ

คำถาม     กรณีใบเสร็จรับเงินซื้อเครื่องจักรหายเนื่องจากซื้อเครื่องจักรมานานแล้วจะให้หลักฐานอื่นในการดำเนินการ จดทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ     กรณีแรก เครื่องจักรใหม่ให้ติดต่อผู้ขายขอให้ออกหนังสือรับรองการขายเครื่องจักร
กรณีที่สอง เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้ใช้หลักฐานการแจ้งความโดยระบุชื่อเครื่องจักรที่ไม่มีหลักฐานกรรมสิทธิ์

คำถาม     บุคคลธรรมดาไม่มีชื่อโรงงานจะออกทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ ถ้าออกได้จะกรอกชื่อสถาน ที่ตั้งเครื่องจักรว่าอะไร ?

ตอบ     ออกให้ได้หากไม่มีชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักรไม่ต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักร