ตำแหน่งหน้าที่ˆ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง‡ (CIO)
ติดต่อ : อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2202 4115-6 โทรสาร 0 2354 3187
e-mail :thaned.j@diw.mail.go.th 
   วิสัยทัศน์และการบริหารงานด้าน ICT
   นโยบายต่าง ๆ