ตำแหน่งหน้าที่ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ติดต่อ : อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2202 4105-6 โทรสาร 0 2202 4053
e-mail :banjong.su@diw.mail.go.th 
   วิสัยทัศน์และการบริหารงานด้าน ICT
   นโยบายต่าง ๆ