หน้าแรก เกี่ยวกับกรมโรงงาน ข่าวสารข้อมูล สมุดเยี่ยม ติดต่อราชการ
เมนูหลัก
 
YOU ARE VISITOR NO.

SINCE DEC 8,2004

คำเตือน การกรอกข้อมูลในคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คำขออนุญาตขยายโรงงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขออนุญาตอื่น ขอให้กรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงเพื่อประโยชน์ด้านการจัดทำสถิติข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม หาก ปรากฎว่าผู้ใดกรอกข้อมูลในลักษณะปกปิดความจริง หรือไม่ตรงข้อมูลจริงของกิจการที่ขออนุญาตโดยเจตนาจะปกปิดข้อเท็จจริง อาจมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 137 "ผู้ใดข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"


WEEE,ROHs,REACHการจำแนกและการจัดทำ
ฉลากสารเคมีแจ้งข้อมูล
การขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้ว

รับแจ้ง วอ/อก.6ข้อมูลมลพิษทางอากาศ
โปรแกรม Emulator สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล(OPMS)

 

  ขอความร่วมมือ ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกท่าน ร่วมใจกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า-น้ำ-น้ำมัน ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการ
 • เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา และตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 • ปิดไฟฟ้าในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกงาน
 • ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง และปิดเครื่องหลังเลิกงาน
 • ถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน และวันหยุดราชการ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้น-ลง ชั้นเดียว
 • การติดต่องานต่าง ๆ ขอให้พิจารณาใช้บริการทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ E-mail แทนการเดินทางไปด้วยตนเอง
 • ในกรณีที่เดินทางไปทิศทางเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกันขอให้ใช้รถคันเดียว เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจเช็คสภาพรถ และลมยาง อย่างสม่ำเสมอ
 • ขับรถด้วยความเร็วที่ไม่เกิน 80 กม./ชม. สม่ำเสมอ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ
  หากท่านพบเห็นการกระทำใดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าขัดต่อ จริยธรรม คุณธรรม การทุจริตคอรัปชั่น ท่านสามารถแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบผ่าน
 • ตู้รับเรื่องร้องเรียน (ตู้สีแดง) บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร กรอ. หรือ
 • สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 0 2354 3300


 • " สารคดี อุตสาหกรรมไทย
  ใสสะอาดและปลอดภัย"


  การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเล


     
    คำแนะนำโรงงาน
   

            
  1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จำพวก คือ
  โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของ
  ผู้ประกอบกิจการ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
  โรงงานจำพวกที่ 2 เป็นโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  เช่นกัน และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
  โรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้

  2. การตรวจสอบสถานภาพของโรงงานว่าจัดเป็นโรงงานจำพวกที่เท่าใด ต้องมีข้อมูลชนิดของกิจการ(จะประกอบกิจการอะไรบ้าง) แรงม้าเครื่องจักรรวมและจำนวนคนงานที่ใช้ในโรงงานเพื่อนำมาจัดจำพวกโรงงาน โดยตรวจสอบด้วยตนเองจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือสอบถามจากสำนักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 0 22023995 หรือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

  3. การดำเนินการของผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
  3.1 แจ้งประกอบกิจการโรงงานก่อนเริ่มกิจการตามแบบ ร.ง. 1 โดยยื่นที่สำนัก
  ทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนัก
  งานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่สำหรับโรงงานในต่างจังหวัด
  3.2 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ณ วันที่แจ้งตามข้อ 3.1 และทุกวันครบรอบวันเริ่ม
  ประกอบกิจการโรงงานของทุกปี

  4. การดำเนินการของผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
  4.1 ก่อนตั้งโรงงานให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามแบบ ร.ง.3
  สถานที่ยื่นเช่นเดียวกับข้อ 3.1
  4.2 เมื่อได้รับใบอนุญาตและตั้งโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
  ไม่น้อยกว่า15วันก่อนวันเริ่มประกอบกิจการพร้อมชำระค่าธรรมเนียมรายปีเช่นเดียวกับข้อ 3.2
  4.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุ 5 ปี ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ร.ง.
  3/1 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
  4.4 กรณีขยายโรงงานให้ยื่นคำขอขยายโรงงานตามแบบ ร.ง.3 และกรณีมีการโอนการ
  ประกอบกิจการให้ยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตตามแบบ ร.ง. 3/2

  5. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปีคิดตามแรงม้าเครื่องจักรรวมของ โรงงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2535) และกฎกะทรวงฉบับที่ 8(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ำสุด 500 บาท สูงสุด 60,000 บาท และค่าธรรมเนียมรายปีต่ำสุดปีละ 150 บาท สูงสุดปีละ 18,000 บาท


  Copyright © 2002-2003 Department of Industrial Works. All Right Reserved.
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(02) 202-4000 ,4014 แฟกซ์(02) 354-3390
  e-mail : inform@diw.go.th, pr@diw.go.th