หน้าแรก เกี่ยวกับกรมโรงงาน ข่าวสารข้อมูล สมุดเยี่ยม ติดต่อราชการ
เมนูหลัก
 
YOU ARE VISITOR NO.

SINCE AUG 7,1997ข้อมูลมลพิษทางอากาศ


เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ฝ่าย/ส่วน/กลุ่มงาน ห้อง โทรศัพท์

นายเสรี อติภัทธะ

ศูนย์สารสนเทศฯ

ผู้อำนวยการ

205

4133

นางทองปอนด์ จารุภูมิ

ศูนย์สารสนเทศฯ

หฝ.บริหารงานทั่วไป

205

4050

นางอังคณา อุยอนันต์

ศูนย์สารสนเทศฯ

บริหารงานทั่วไป

205

4159, 4050

นางสาวหทัยรัตน์ มีสำราญ

ศูนย์สารสนเทศฯ

บริหารงานทั่วไป

205

4159, 4050

นางนงลักษณ์ อินทรเชษฐ

ศูนย์สารสนเทศฯ

บริหารงานทั่วไป

205

4159. 4050

นางสาวฟองนวล ใจพิแสง

ศูนย์สารสนเทศฯ

หน.กลุ่มงานออกแบบและพัฒนาระบบ

305

4138

นางสาวพิมพ์ใจ เจี่ยมสกุล

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานออกแบบและพัฒนาระบบ

305

4129, 4128

นายธัชพล ธรรมกิจไพโรจน์

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานออกแบบและพัฒนาระบบ

305

4129, 4128

นายบัณฑิต สุนทรมนูกิจ

ศูนย์สารสนเทศฯ

หน.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

305

4138

นายสิริชัย ส่งเจิม

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

305

4177, 4128

นางสาวนันทพร ชูแก้ว

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

305

4129, 4177

นายธงชัย อุทัยจรัสรัศมี

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

305

4129, 4177

นางนพรัตน์ ชัยบัณฑิตย์

ศูนย์สารสนเทศฯ

หน.กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4098

นางพรทิพย์ บุญเปี่ยม

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4129, 4128

นางอุษณีย์ โทณะวณิก

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4129, 4128

นางสาวสิริกัญญา อัปโมกข์

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4129, 4128

นางดารา ค้ำชู

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4129, 4128

นางสาวใจทิพย์ สัมฤทธิ์

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4129,4177

นางสาวกฤษณา เกริกกุลพัฒนา

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4129, 4128

นางสาวฐิติมา มีศรี

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

305

4129, 4128

นางสาวศิริพร อรุณทัต

ศูนย์สารสนเทศฯ

หน.กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

205

4076

นายอภินันท์ อัมพวา

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

205

4099, 3985

นางสาวญาดา ศรีภานุมาต

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

205

4099, 3985

นายพยงค์ ทองศิริ

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

205

4099, 3985

นายเฉลิมพล คุมพล

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

205

4099, 3985

นางสุภารักษ์ คำยนต์

ศูนย์สารสนเทศฯ (ห้องสมุด)

กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

406

3968

นางชฎาพร หลิมเล็ก

ศูนย์สารสนเทศฯ (ห้องสมุด)

กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

205

4156, 3985

นายสอาด คงรอด

ศูนย์สารสนเทศฯ (ห้องสมุด)

กลุ่มงานสารสนเทศอุตสาหกรรม

406

3968

นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล

ศูนย์สารสนเทศฯ

หน.กลุ่มงานรัฐอิเล็กทรอนิกส์

305

4129,4177

นางบุษบา พงษ์หญิง

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานรัฐอิเล็กทรอนิกส์

305

4129, 4177

นางสาวประนมพร โลกคำลือ

ศูนย์สารสนเทศฯ

กลุ่มงานรัฐอิเล็กทรอนิกส์

305

4129, 4177

นายไชยสิทธิ์ กิระชัยวนิช

ศูนย์สารสนเทศฯ

หน.ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย

305

4129,4177

นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ

ศูนย์สารสนเทศฯ

ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย

305

4099, 3985

นางสาวประภาพร ลือกิตติศัพท์

ศูนย์สารสนเทศฯ

ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย

305

4099, 3985

นางสาวนาถวรรณ สุขชัย

ศูนย์สารสนเทศฯ

ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย

305

4099, 3985

                                        ปรับปรุง 15/09/47
                                   <<< กลับไปหน้าเดิม

Copyright © 2002-2003 Department of Industrial Works. All Right Reserved.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(02) 202-4000 แฟกซ์(02) 202-4019
Email : inform@diw.go.th