กฎกระทรวง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535
-------------------------------------


         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
            ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            "ข้อ 1 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามที่ได้แจ้งไว้หรือที่ถือว่าได้แจ้งไว้ตามกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และต้องชำระค่าธรรมเนียม รายปีต่อไปทุกปีเมื่อถึงวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวในปีถัดไป
         การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหนึ่งสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการ อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 หลังวันที่กฎกระทรวงที่ออกตาม ความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ใช้บังคับ ให้ถือตามวันเริ่มประกอบกิจการ ตามที่เป็นจริง
         การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหนึ่งสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ประกอบกิจการ โดยไม่ได้แจ้งวันเริ่มประกอบกิจการ ให้ถือตามวันเริ่มประกอบกิจการตามที่พิสูจน์ได้เป็นเกณฑ์
         ให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี"
            ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
            "ข้อ 2 ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนำใบรับแจ้งการประกอบ กิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แล้วแต่กรณีไปแสดงด้วย ยกเว้นโรงงานที่ตั้ง อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
            ข้อ 3 ให้โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจังหวัดอื่น ๆ ให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ ที่โรงงานตั้งอยู่"

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

         หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรมกันอย่างกระจัดกระจายโดยทั่วไป เป็นการยากต่อการควบคุมมลพิษที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานเหล่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการจูงใจผู้ประกอบการให้มาจัด ตั้งโรงงานรวมกันในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุม ดูแลมลพิษจากโรงงานไว้แล้ว สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

<<< กลับหน้าหลัก