กฏกระทรวง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
------------------------------------


         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8(7) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.. 2535
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฏกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
            ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฏกระทรวงนี้แจ้ง ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามแบบ ร.ง. 5 ท้ายกฏกระทรวงนี้ ทุกปี ต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
                   (1) ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนเมษายน
                   (2) ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนกรกฏาคม
                   (3) ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม
                   (4) ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนมกราคมของปีถัดไป
            ข้อ 2 การแจ้งข้อมูลตามข้อ 1 ให้กระทำโดยยื่นแบบ ร. ง. 5 ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับการส่งทางไปรษณีย์ลง
         ทะเบียนตอบรับตามวรรคหนึ่ง ให้ถึอว่าวันที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียนเป็นวันแจ้งข้อมูล
            ข้อ 3 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2538
(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


--------------------------------------------------------------------------------

บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลท้ายกฏกระทรวง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2538
______________

ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
1
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(2) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
(3) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุ
ผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(4) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
2
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การฆ่าสัตว์
(2) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้
(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์
หรือสารที่สกัดจากไขมันสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(4) การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทำน้ำมัน
หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(5) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
หรือมันสัตว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
3
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีหนึ่ง
เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์
(2) การทำนมสดจากนมผงและไขมัน
(3) การทำนมข้น นมผง หรือ นมระเหย
(4) การทำครีมจากน้ำนม
(5) การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(6) การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
4
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ
เข้าไม่ได้
(2) การถนอมสัตว์น้ำ โดยทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหีอดแห้ง
(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ
5
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันจากพืชหรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสกัดน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(2) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
(3) การทำน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ
เติมไฮโดรเจน
(4) การทำน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(5) การทำเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ำมันผสม สำหรับปรุงอาหาร
6
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ
ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือ
ทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
7
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำแป้ง
(2) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
8
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำขนมปังหรือขนมเค็ก
(2) การทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
9
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำน้ำเชื่อม
(2) การทำน้ำตาลทรายแดง
(3) การทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาว
(4) การทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
(5) การทำน้ำตาลก้อนหรือน้ำตาลผง
(6) การทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
10
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือ ขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำใบชาแห้ง หรือใบชาผง
(2) การคั่ว บด หรือป่นการแฟ หรือการทำการแฟผง
(3) การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(4) การทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(5) การทำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(6) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้
หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล
(8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือ
ช็อกโกเลต
(9) การทำหมากฝรั่ง
(10) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่ (11) การทำไอศกรีม
11
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำผงฝู
(2) การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(3) การทำแป้งเชื้อ
(4) การทำน้ำส้มสายชู
(5) การทำมัสตาร์ด
(6) การทำน้ำมันสลัด
12
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง
13
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์
(2) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์
ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
14
โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
15
โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทำเยื่อกระดาษ
16
โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้
17
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำเบียร์
18
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ำอัดลม หรือน้ำแร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำน้ำดื่ม
(2) การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(3) การทำน้ำอัดลม
(4) การทำน้ำแร่
19
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย ซึ่งมิใช่ ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การปั่น กรอ
(2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสำหรับการทอ
(3) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
20
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(2) การทำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(3) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(4) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
21
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือ ฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วย ด้ายหรือเส้นใย
22
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ำมัน
23
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การผลิตเชือก
(2) การผลิตตาข่าย แห หรืออวน
24
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถักหรือทอ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำพรมน้ำมันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหนังแข็ง ซึ่งมิได้ทำจากไม้ก๊อก
ยาง หรือพลาสติก
(2) การทำผ้าน้ำมันหรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ทำจากพลาสติกล้วน
(3) การทำแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ซึ่งมิใช่ยาง
(4) การทำสักหลาด
(5) การทำผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม
(6) การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
(7) การผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเส้นใย หรือปุยใยที่
ไม่ใช้แล้ว
(8) การทำด้ายหรือผ้าใบสำหรับยางนอกล้อเลียน
25
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(2) การทำหมวก
26
โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัด และแต่ง แต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
27
โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัดหรือแต่งขนสัตว์
28
โรงงานทำพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสือหรือขนสัตว์
29
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าจาก
(1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือหนังเทียม
(2) ใยแก้ว
30
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
31
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด
32
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
33
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำรองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
34
โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน อาคารจากพลาสติกอัดเข้าเป็นรูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
35
โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น
(2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง
ชนิดที่ทำจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard
36
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเอบร์ ((Fibreboard)
37
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
(2) การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็ง
38
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์โลหะ
39
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
40
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพิชหรหือสัตว์ (Pesticides)
41
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
42
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) การทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) การทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
43
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศ
(2) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา
รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
(3) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง
หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
แต่วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้
เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่ง ร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำสบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับซักฟอก แชมภู ผลิตภัณฑ์สำหรับ
โกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างหรือขัดถู
(2) การทำกลีเซอรีนดิบ หรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ำมันดิบพืชหรือสัตว์
หรือไขมันสัตว์
(3) การทำเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(4) การทำยาสีฟัน
45
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำยาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุสำหรับตกแต่ง
อาคาร
(2) การทำยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับกลิ่น
(3) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้เปียกน้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ตีเข้ากันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ซึม
เข้าไป (Wetting Agents,Emulsifiers or Penetrants)
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสม
(Sizes) หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements)
ที่ทำจากพืช สัตว์ หรือพลาสติก ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้อุดรุฟัน (Dental Cements)
(4) การทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(5) การทำเทียนไข
(6) การทำหมึก หรือคาร์บอนดำ
(7) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้
(8) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร
(9) การทำหัวน้ำมันระเหย (Essential oils)
(10) การทำครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า
(11) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับโลหะ น้ำมัน หรือน้ำ (Metal,
Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์สำเร็จ
เคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง
(Prepared Photo - Chemical Materials or
Sensitized Film, Paper or Cloth)
(13) การทำถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
46
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
47
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ ลิกไนต์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(2) การทำกระดาษอาบแอสฟัสต์หรือน้ำมันดิน
(3) การทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินหรือ
ลิกไนต์ที่แต่งแล้ว
(4) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสม
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น
48
โรงงานผลิตยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ด้วย เครื่องกล คน หรือสัตว์
49
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำยางแผ่นในขั้นต้นจากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทำใน
สวนยางหรือป่า
(2) การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือ
การทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(3) การทำผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ในลำดับที่ 48 จากยาง
ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์
50
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(2) การทำเสื่อหรือพรม
(3) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
(4) การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือ
รูปทรงต่าง ๆ
(5) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวน
(6) การทำรองเท้า
(7) การอัดพลาสติกหลาย ๆชั้นเป็นแผ่น
ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์
51
โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
52
โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือ เครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
53
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอม โลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
54
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(2) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือ
ปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
55
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์บยิบซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(2) การทำใยแร่
(3) การทำผลิตภัณฑ์จากหิน
(4) การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos)
(5) การทำผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์
56
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ ผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steet Basic Industries)
57
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ ในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic Industries)
58
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าและรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
59
โรงงานผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ เครื่องเรื่อนหรือเครื่องตกแต่งดังกล่าว
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ำ
ถังน้ำหรือปล่องไฟ
(2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(3) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการต่อเรือ
(4) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
61
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำภาชนะบรรจุ
(2) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
(3) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(4) การทำตู้หรือห้องนิรภัย
(5) การทำผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก
แหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน
(6) การทำขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ำ หรือ
หลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทำในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary
Rolling or Drawing Mills)

(7) การทำเตาไฟ หรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า
(8) การทำเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบ เครื่องทองเหลือง
สำหรับใช้ในการต่อท่อ หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
(9) การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (1) หรือ (8)

62
โรงงานผลิตเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรือ อุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
63
โรงงานผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
64
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำเครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย ไส ทำเครื่องเรือนหรือ
ทำไม้วีเนียร์
(2) การทำเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด
(Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด Shearing
Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(3) การทำเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
(4) การทำเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging
Machines)
(5) การทำเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(6) การทำเครื่องคันรีด เครื่องทำให้หลอมละลายหรือเชื่อม โดย
ไม่ใช้ไฟฟ้า
(7) การทำแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สำหรับใช้กับ
เครื่องมือกล
(8) การทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรตาม (1)ถึง (7)
65
โรงงานผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการ กลั่นน้ำมัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร ดังกล่าว
66
โรงงานผลิตเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบ บัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิตัล หรือชนิด อนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computer or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cach Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่อง อัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
67
โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าช เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือ เครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ชักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับ ใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือ เตาอบ สำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่ ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
68
โรงงานผลิตเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ 67 เฉพาะที่ใช้ ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยน ทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
69
โรงงานผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคำบอก เครื่อง บันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือ โทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว กึ่งนำหรือตัวกึ่งนำชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปา ชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็คทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอด ฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
70
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
71
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า
(2)การทำลวด หรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน
(3) การทำอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or
lamp Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนำ
(Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด
หรือเครื่องประกอบสำหรับร้อยสายไฟฟ้า
(4) การทำฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบ
หรือแก้ว
(5) การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ
หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
72
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การต่อเรีอในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง
(2) การทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือเครื่องยนต์เรือ
73
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้าหรือกระเช้าไฟฟ้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การสร้างรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
(2) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ
รถรางไฟฟ้า หรือรถกระเช้าไฟฟ้า

74
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างรถยนต์ หรือรถพ่วง
(2) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง
75
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ จักรยานสองล้ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างหรือประกอบจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยาน
สองล้อ
(2) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
76
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างหรือประกอบอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
(2) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับอากาศยาน หรือเรือ
โฮเวอร์คราฟท์
77
โรงงานผลิตหรือประกอบล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
78
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(2) การทำหรือประกอบเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน
หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Betatorns or
Accelerators)
(3) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
79
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทำงาน หรือ เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ
80
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของ นาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
81
โรงงานประกอบกิจเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรือ อัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
(2) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(4) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
82
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
83
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และ รวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
84
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ ที่มิได้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทำเครื่องเล่น
(2) การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(3) การทำเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง
(4) การทำร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง
ตะเตียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องสูบบุหรี่ ก้นกรอง
บุหรี่ หรือไฟแช็ก
(5) การทำแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
85
โรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
86
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ
87
โรงงานห้องเย็น
89
โรงงานประกอบกิจการการทำเกลือสินเธาว์
90
โรงงานผลิตหรือประกอบหม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

 

<<< กลับหน้าหลัก