หน้าแรก เกี่ยวกับกรมโรงงาน ข่าวสารข้อมูล สมุดเยี่ยม ติดต่อราชการ
เมนูหลัก
 
YOU ARE VISITOR NO.

SINCE DEC 8,2004

คำเตือน การกรอกข้อมูลในคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คำขออนุญาตขยายโรงงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขออนุญาตอื่น ขอให้กรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงเพื่อประโยชน์ด้านการจัดทำสถิติข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม หาก ปรากฎว่าผู้ใดกรอกข้อมูลในลักษณะปกปิดความจริง หรือไม่ตรงข้อมูลจริงของกิจการที่ขออนุญาตโดยเจตนาจะปกปิดข้อเท็จจริง อาจมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 137 "ผู้ใดข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"


WEEE,ROHs,REACHการจำแนกและการจัดทำ
ฉลากสารเคมีแจ้งข้อมูล
การขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้ว

รับแจ้ง วอ/อก.6ข้อมูลมลพิษทางอากาศ
โปรแกรม Emulator สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล(OPMS)

 

  ขอความร่วมมือ ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกท่าน ร่วมใจกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า-น้ำ-น้ำมัน ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการ
 • เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา และตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 • ปิดไฟฟ้าในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกงาน
 • ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง และปิดเครื่องหลังเลิกงาน
 • ถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน และวันหยุดราชการ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้น-ลง ชั้นเดียว
 • การติดต่องานต่าง ๆ ขอให้พิจารณาใช้บริการทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ E-mail แทนการเดินทางไปด้วยตนเอง
 • ในกรณีที่เดินทางไปทิศทางเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกันขอให้ใช้รถคันเดียว เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจเช็คสภาพรถ และลมยาง อย่างสม่ำเสมอ
 • ขับรถด้วยความเร็วที่ไม่เกิน 80 กม./ชม. สม่ำเสมอ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ
  หากท่านพบเห็นการกระทำใดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าขัดต่อ จริยธรรม คุณธรรม การทุจริตคอรัปชั่น ท่านสามารถแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบผ่าน
 • ตู้รับเรื่องร้องเรียน (ตู้สีแดง) บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร กรอ. หรือ
 • สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 0 2354 3300


 • " สารคดี อุตสาหกรรมไทย
  ใสสะอาดและปลอดภัย"


  การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเล  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม


  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดอัตราค่าปรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน หรือนำขยะอุตสาหกรรมออกไปบำบัดหรือกำจัดโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานในกรณีโรงงานประสบภัยธรรมชาติ (โรคระบาดไข้หวัดนก) - แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
  ประจำโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2547
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนอุตสาหกรรม
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานกรณีโรงงานประสบภัยธรรมชาติ
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่น
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรม
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของเตาเผาอุตสาหกรรมที่นำน้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้งาน พ.ศ. 2547
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขยายเวลาการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ ประจำปี 2546
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ขอรับการสนับสนุนเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรการการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมไทย(พ.ศ.2541)
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนอุตสาหกรรม


  <<< กลับหน้าเดิม

  Copyright © 2002-2003 Department of Industrial Works. All Right Reserved.
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(02) 202-4000 ,4014 แฟกซ์(02) 354-3390
  e-mail : inform@diw.go.th, pr@diw.go.th