แบบฟอร์ม คำขอต่าง ๆ ที่ใช้ขอจดทะเบียนเครื่องจักร
สำหรับผู้ประกอบการหมายเหตุท่านจะต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat  Reader สำหรับดูเอกสาร

การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
คำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
แบบรายการแสดงราคาเครื่องจักร
หนังสือยินยอมให้ตั้งเครื่องจักรจากผู้ประกอบการ
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
คำรับรองกรรมสิทธิ์
หนังสือให้ส่งทะเบียนทาง ปณ.
หนังสือรับรองการขายเครื่องจักร(ตัวอย่าง)
การจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร
คำขอจดทะเบียนจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร
หนังสือสัญญาจำนองเครื่องจักร
หนังสือสัญญาขายฝากเครื่องจักร
หนงสือสัญญาเพิ่มเติม
หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับผู้จำนอง)
หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับผู้รับจำนอง)
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)
หนังสือยินยอมของคู่สมรส
หนังสือรับรองการทำนิติกรรมตามลำพังตนเองได้
บันทึกของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องจักร
การไถ่ถอนจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร
คำขอจดทะเบียนไถ่ถอนการจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)
หนังสือยินยอมของคู่สมรส
การโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
คำขอจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมอื่นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)
หนังสือยินยอมของคู่สมรส
หนังสือยินยอมให้ตั้งเครื่องจักรภายในสถานประกอบการ
หนังสือรับรองการรับมอบเครื่องจักร
หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับผู้โอน)
หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับผู้รับโอน)
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
หนังสือยินยอมของผู้รับจำนองให้โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรซึ่งติดจำนองอยู่
บันทึกของฝ่ายผู้รับโอนกรณีติดจำนอง
การโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร
คำขอโอนสิทธิจำนอง
หนังสือมอบอำนาจรับโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักรฉบับผู้รับโอนสิทธิฯ
หนังสือมอบอำนาจรับโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักรฉบับผู้โอนสิทธิฯ
หนังสือยินยอมให้โอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร
หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิรับจำนองเครื่องจักร
การขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
**การขอยกเลิกจดทะเบียนเครื่องจักร
**การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
คำขอทั่วไป
การขอย้ายเครื่องจักรภายใน-ภายนอกบริเวณสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
คำขอย้ายเครื่องจักร
คำขอทั่วไป
หนังสือยินยอมให้ตั้งเครื่องจักรจากผู้ประกอบการ
การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้
คำขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจักร
คำขอจดทะเบียนการขอเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของเครื่องจักร**
ประเมินราคาเครื่องจักร
คำขอประเมินราคาเครื่องจักร**แบบรายการเครื่องจักรที่ขอประเมิน
หนังสือมอบอำนาจประเมินราคา

DOWNLOAD FREE !! โปรแกรม Accelerator ช่วยในการดาวน์โหลดแบบต่อเนื่องและเลือก speed site ต่างๆได้