หน้าแรก เกี่ยวกับกรมโรงงาน ข่าวสารข้อมูล สมุดเยี่ยม ติดต่อราชการ
เมนูหลัก
 
YOU ARE VISITOR NO.

SINCE DEC 8,2004

คำเตือน การกรอกข้อมูลในคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คำขออนุญาตขยายโรงงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขออนุญาตอื่น ขอให้กรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงเพื่อประโยชน์ด้านการจัดทำสถิติข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม หาก ปรากฎว่าผู้ใดกรอกข้อมูลในลักษณะปกปิดความจริง หรือไม่ตรงข้อมูลจริงของกิจการที่ขออนุญาตโดยเจตนาจะปกปิดข้อเท็จจริง อาจมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 137 "ผู้ใดข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"


WEEE,ROHs,REACHการจำแนกและการจัดทำ
ฉลากสารเคมีแจ้งข้อมูล
การขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้ว

รับแจ้ง วอ/อก.6ข้อมูลมลพิษทางอากาศ
โปรแกรม Emulator สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล(OPMS)

 

  ขอความร่วมมือ ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกท่าน ร่วมใจกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า-น้ำ-น้ำมัน ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการ
 • เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา และตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 • ปิดไฟฟ้าในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกงาน
 • ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง และปิดเครื่องหลังเลิกงาน
 • ถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน และวันหยุดราชการ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้น-ลง ชั้นเดียว
 • การติดต่องานต่าง ๆ ขอให้พิจารณาใช้บริการทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ E-mail แทนการเดินทางไปด้วยตนเอง
 • ในกรณีที่เดินทางไปทิศทางเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกันขอให้ใช้รถคันเดียว เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจเช็คสภาพรถ และลมยาง อย่างสม่ำเสมอ
 • ขับรถด้วยความเร็วที่ไม่เกิน 80 กม./ชม. สม่ำเสมอ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ
  หากท่านพบเห็นการกระทำใดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าขัดต่อ จริยธรรม คุณธรรม การทุจริตคอรัปชั่น ท่านสามารถแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบผ่าน
 • ตู้รับเรื่องร้องเรียน (ตู้สีแดง) บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร กรอ. หรือ
 • สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 0 2354 3300


 • " สารคดี อุตสาหกรรมไทย
  ใสสะอาดและปลอดภัย"


  การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเล  ค้นหาข้อมูลโรงงาน SMEs
    วิสาหกิจ  ขนาดย่อม ขนาดกลาง
    ชื่อโรงงาน 
    ประเภทโรงงานหลัก ประกอบกิจการ  
    ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
  จังหวัด 

   
  สถิติโรงงาน SME ที่ได้รับอนุญาตระหว่างเดือน ต.ค.46 -ธ.ค46

  หมายเหตุ
        วิธีการค้นหา :
  ให้ใส่เงื่อนไขบางส่วนของข้อมูลโรงงานที่ต้องการค้นหาในช่อง สำหรับเติมข้อมูล แล้ว
  เลือก   
  ตัวอย่างเช่น
      ถ้าต้องการโรงงานทั้งหมดในจังหวัด ให้ใส่ "อ่างทอง"
                  แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ "00901" ในช่อง ประเภทโรงงานหลัก และใส่ "อ่างทอง" ในช่องจังหวัดด้วย ควรใส่เงื่อนไขให้มากในขอบเขตที่ต้องการเพื่อความกระชับของข้อมูล ท่านสามารถดูรหัส ' ประเภทโรงงานหลัก ' ได้จาก
  บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
  เมื่อไม่ต้องการ ค้นหา ให้เลือก    


  Copyright © 2002-2003 Department of Industrial Works. All Right Reserved.
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(02) 202-4000 ,4014 แฟกซ์(02) 354-3390
  e-mail : inform@diw.go.th, pr@diw.go.th