หน้าแรก เกี่ยวกับกรมโรงงาน ข่าวสารข้อมูล สมุดเยี่ยม ติดต่อราชการ
เมนูหลัก
 
YOU ARE VISITOR NO.

SINCE DEC 8,2004

คำเตือน การกรอกข้อมูลในคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คำขออนุญาตขยายโรงงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขออนุญาตอื่น ขอให้กรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงเพื่อประโยชน์ด้านการจัดทำสถิติข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศในภาพรวม หาก ปรากฎว่าผู้ใดกรอกข้อมูลในลักษณะปกปิดความจริง หรือไม่ตรงข้อมูลจริงของกิจการที่ขออนุญาตโดยเจตนาจะปกปิดข้อเท็จจริง อาจมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 137 "ผู้ใดข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"


WEEE,ROHs,REACHการจำแนกและการจัดทำ
ฉลากสารเคมีแจ้งข้อมูล
การขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้ว

รับแจ้ง วอ/อก.6ข้อมูลมลพิษทางอากาศ
โปรแกรม Emulator สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล(OPMS)

 

  ขอความร่วมมือ ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกท่าน ร่วมใจกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า-น้ำ-น้ำมัน ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการ
 • เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา และตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 • ปิดไฟฟ้าในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. และหลังเลิกงาน
 • ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง และปิดเครื่องหลังเลิกงาน
 • ถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน และวันหยุดราชการ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้น-ลง ชั้นเดียว
 • การติดต่องานต่าง ๆ ขอให้พิจารณาใช้บริการทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ E-mail แทนการเดินทางไปด้วยตนเอง
 • ในกรณีที่เดินทางไปทิศทางเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกันขอให้ใช้รถคันเดียว เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจเช็คสภาพรถ และลมยาง อย่างสม่ำเสมอ
 • ขับรถด้วยความเร็วที่ไม่เกิน 80 กม./ชม. สม่ำเสมอ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ
  หากท่านพบเห็นการกระทำใดของเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าขัดต่อ จริยธรรม คุณธรรม การทุจริตคอรัปชั่น ท่านสามารถแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบผ่าน
 • ตู้รับเรื่องร้องเรียน (ตู้สีแดง) บริเวณทางเข้า-ออก อาคาร กรอ. หรือ
 • สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 0 2354 3300


 • " สารคดี อุตสาหกรรมไทย
  ใสสะอาดและปลอดภัย"


  การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเล  ระบบบริการ E-services

  ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี
  ระบบผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)
  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปี
  การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  การให้บริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  รับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าและส่งออก(วอ/อก.6)
  บริการข่าวทางด้านอุตสาหกรรม(จากบริษัท Connectionworld wide)
  สายด่วนตรวจสอบ เคมีอันตราย
  การขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำฯ
  การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
  ศูนย์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของเสีย
  งานบริการข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในช่วงเวลา
  บริการข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
  บริการข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ให้ Download รายอำเภอ (Excel)
  บริการค้นหาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม SMEs
  บริการแลกเปลี่ยนความรู้(webboard)
  บริการห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ กรอ.
  ข้อมูลผลงานทางวิชาการของ กรอ.
  ข้อมูลประเมินกากอุตสาหกรรมของโรงงาน รายอำเภอ (Excel)
  ระบบแสดงรายการกากอุตสาหกรรม (Waste Manifest)
  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับซีดีรอมสู่ประชาชน


  Copyright © 2002-2003 Department of Industrial Works. All Right Reserved.
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.(02) 202-4000 ,4014 แฟกซ์(02) 354-3390
  e-mail : inform@diw.go.th, pr@diw.go.th