ค้นหาข้อมูลโรงงาน SMEs

  วิสาหกิจ  ขนาดย่อม ขนาดกลาง
  ชื่อโรงงาน 
  ประเภทโรงงานหลัก ประกอบกิจการ  
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต 
จังหวัด 

 
หมายเหตุ
            วิธีการค้นหา : ให้ใส่เงื่อนไขบางส่วนของข้อมูลโรงงานที่ต้องการค้นหาในช่อง สำหรับเติมข้อมูล แล้ว
เลือก   
ตัวอย่างเช่น
 ถ้าต้องการโรงงานทั้งหมดในจังหวัด ให้ใส่ "อ่างทอง"               

 แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ "00901" ในช่อง ประเภทโรงงาน และใส่ "อ่างทอง" ในช่องจังหวัดด้วย ควรใส่เงื่อนไขให้มากในขอบเขตที่ต้องการเพื่อความกระชับของข้อมูล

ท่านสามารถดูรหัส ' ประเภทโรงงาน ' ได้จาก บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อไม่ต้องการ ค้นหา ให้เลือก