ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
เรื่อง ยกเลิกเขตชุมชนอุตสาหกรรม ในท้องที่ภายในตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต และการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
พ.ศ. 2550

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
เรื่อง กำหนดอัตราค่าปรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน หรือนำขยะอุตสาหกรรมออกไปบำบัดหรือกำจัดโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานในกรณีโรงงานประสบภัยธรรมชาติ (โรคระบาดไข้หวัดนก)    ***แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน***
เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2547
เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานกรณีโรงงานประสบภัยธรรมชาติ
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานคอนกรีตผสมเสร็จ
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร
เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของเตาเผาอุตสาหกรรมที่นำน้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้งาน พ.ศ. 2547
เรื่อง ขยายเวลาการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ ประจำปี 2546
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ขอรับการสนับสนุนเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรการการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.2541)
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนอุตสาหกรรม