แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ
  ตลาดกลาง
ซื้อขาย
เครื่องจักร
มือสอง
  เขตประกอบ
การชุมชน
อุตสาหกรรม
 
ระบบงาน
ห้องสมุด
ตัวอย่าง
ผังกระบวน
การผลิต
การจัดตั้ง
โรงงาน
ระบบ
ตรวจสอบ
มลพิษ
ระยะไกล
E-services  
  ระบบ
โลจิสติกส์
       

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร. 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th