การดำเนิน
ตามกฎหมาย
พ.ร.บ.
โรงงาน
การดำเนิน
ตามกฎหมาย
พ.ร.บ.
เครื่องจักร
การดำเนิน
ตามกฎหมาย
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
 
     

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร. 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th