กลุ่มการอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ
(ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
การอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก มีในครอบครอง
การต่ออายุใบอนุญาตุ
การขออนุญาตนำเข้าและส่งออก ครอบครอง เครื่องใช้ไฟฟ้า กาก น้ำมันเครื่องเก่า ของเสียตามบัญชี Basel (ต่อเชื่อมกรมศุลกากร)
การแจ้งขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (manifest)
การขออนุญาตครอบครองเพื่อการขนส่ง
การขอเลขประจำตัว 13 หลัก (ผู้ประกอบการ ผู้ขนส่ง และผู้รับจำกัด)
การแจ้ง วอ./อก. 6 (ผ่านด่าน)
การแจ้ง วอ./อก. 7 (ครอบครอง ทุก 6 เดือน)
ใบแทนใบอนุญาต
ตอบหนังสือหารือ
แจ้งเปลี่ยนแปลง
ขึ้นทะเบียนแทงค์
ขึ้นทะเบียนผู้สร้างแทงค์
ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบแทงค์
ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
การรับแจ้งสารตั้งต้นยาเสพติด (PEN)
การขอยกเลิก
การขอคืนค่าธรรมเนียม