แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ

แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
แบบ ร.ง. 3/1 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบฟอร์ม ฌ.อก.
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
แนะนำโรงงาน
ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
ใบแจ้งการเสียค่าธรรมเนียม