ความปลอดภัยเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม


กฎกระทรวง

กฎกระทรวง กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ เก็บขนส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2549

ประกาศกระทรวง
เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์(Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2545
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นคนงาน ควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2549
เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครงอความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้และการขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 ก.ย. 52
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 ก.ย. 52

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2550
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2552
เรื่อง หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14
มิ.ย. 2553

เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2553