ประเภท ชนิด และจำพวกโรงงาน

กฎกระทรวง
กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2535
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2544
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2545
ฉบับที่ 17 (2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2549
ฉบับที่ 21 (2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2551

(บัญชีประเภทโรงงาน)

ประกาศกระทรวง
เรื่อง โรงงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ลงวันที่ 22 ก.ค. 2551
เรื่อง การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ำมัน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2552
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอยกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือ ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2554